Organization Structure

04:20' CH - Thứ năm, 22/12/2011
Đây là bài viết giới về cơ cấu tổ chức của Công ty (Tiếng Anh)

Để sửa đổi/cập nhật nội dung chính thức, bấm vào liên kết "Cập nhât" ở góc trên/bên phải.

Các nội dung về cơ cấu tổ chức cần có các tiêu chí sau:
Petrolimex Resources

Products & promotions
Visit Statistics
Total hits: .
Total hits of the month: .
Total hits of the day: .
Currently online: .